لوسمی با علامت خونریزی واژینال
مطلبی برای نمایش وجود ندارد

لوسمی با علامت خونریزی واژینال

طبق گزارشات5تا10درصد بیماران لوسمی میلوسیتیک به صورت لوسمی پرومیلوسیتیک حاد یاM3مراجعه می کنند.بیماران بیشتر در سن30-38سال هستند.90درصد با خونریزی مراجعه می کنند.در این نوع از بیماری بیشترین میزان بروز انعقاد منتشر داخل عروقی روی می دهد.تاکنون2مورد لوسمی پرومیلوسیتیک حاد با علائم ژنیکولوژی از مایوکلینیک آمریکا گزارش شده است.

میزان بروز این بیماری،با افزایش سن بالا می رود.در مردان و نژاد سفید شایعتر است.علائم بالینی این نوع لوسمی به دلیل اختلال در خون سازی طبیعی بروز کرده،احتمال خونریزی و عفونت ناشی از نوتروپنی یا بیماری لوسمی،پتسشی،اپیستاکسی،انعقاد منتشر داخل عروقی،کاهش وزن،درد استخوان،ارگانومگالی،انفیلتراسیون سلول لوسمیک در پوست و سایر بافتهای بدن،درگیری سیستم عصبی مرکزی،درگیری قلب و ریه،درگیری بیضه و دستگاه گوارش و در نهایت درگیری سیستم واژینال از علائم این بیماری هستند.

گزارش مورد:
بیمار خانم افغانی25سالG3 LC3 P3در تاریخ83/4/6با شکایت از خونریزی قاعدگی شدید همراه با دفع لخته که از تاریخ 83/4/1شروع شده و تا روز مراجعه ادامه یافته است.وی ذکر می کند که از3ماه قبل دچار هیپرمنوره تا7روز بوده است.سابقه ای از خونریزی بین پریودها را از6-5ماه قبل ذکر می کند.قرص پروژسترون از روز16سیکل مصرف می کرده است .

بصورت دوره ای در این 5ماه تا ماه قبل ادامه یافته است.از یک ماه قبل از تجویز پزشکLDشروع کرده است.کاهش وزن،تهوع و استفراغ نداشته،از ضعف و بی حالی و یک حمله اپیستاکسی صبح روز مراجعه شکایت دارد.سابقه بیماری های تیروئید،کلیوی،قلبی و غیره ندارد.در خانواده نیز سابقه ای از بیماری های ژنیکولوژی یا داخلی دیده نمی شود.

در بدو ورود علائم حیاتی بیمار:
BP=11570mmhg,PR=80/min,T=37c,RR=18/min
در معاینه بالینی ملتحمه بیمارpaleاست.حلق و لثه ها نرمال است.سمع قلب نرمال است و فقط تاکارد است.سمع ریه ها دو طرفه نرمال،بدون کراکل یا صدای اضافه است.تیروئید نرمال است.

ارگانومگالی ولنفادنوپاتی ندارد.شکم نرم است.تیشی و پورپورا ندارد.اندام نرمال است.در معاینه واژینال خونریزی در حد3+،کل مولتی پار و خون روشن از سروکس در حال دفع شدن بوده است.رحم نرمال سایز،آدنکس ها نرمال،توده و تندنس نداشتند.از یک اروزیون روی لیپ خلفی سروکس خونریزی ادامه داشته،خونریزی با تامپون هرگز کنترل نمی شد.

آزمایشات بدو ورود شامل:
hb=5/3,WBC=1900 , RBC=1/83 10 , MCHC=31/7, MCH=22,

MCV=91/3 , HCT=16/7, BUN=16 , BHCG=5 , FBC=175 , PLT=10/000 , PTI=420 , PT=190 , BS=180 , CR=0/9 , BT=100
در آزمایش دوم بیمار Hb=5/5 , WBC=800 , PLT=10/000تکرار شد.برای بیمار با توجه به آزمایشات و علائم بالینی DICتشخیص داده شد.جهت بیمار دو واحدFFPهر6ساعت،10 واحد پلاکت،2واحدPackedتزریق شد

و4واحد خون نیز رزروگردید.قبل از انجام تزریقات اسمیر خون محیطی تهیه شد و آمپول ترانس امین250mgهر3ساعت،وریدی داده شد.آزمایشات وی پس از اقدامات فوق HB=6/2 , WBC=400 , PLT=20/000 ,بوده است.علائم حیاتی وی PR=115/MIN , T=37.5C , BP=115/60
بوده ولی در تاریخ83/4/6آمپول استرادیول نیز دریافت کرده بود.

در تاریخ83/4/7با توجه به وضعیت بیمار بیوبسی مغز استخوان انجام شد وپاسخAML نوعM3بوده است.جهت بیمار سفتازیدیم،کوتریموکسازول خوراکی همراه با نیستاتین و پلازیل داده شد.دگزامتازون و آلوپورینول نیز درICUشروع شد.الکترولیت های بیمارNa=132 , K=3/4 , BUN=31 , CR=3/9 بوده است.در تاریخ83/4/6 Hb=5 , PT=19 , PLT=58000و خونریزی بیمار در mensبوده است.جهت بیمار2واحد دیگرpacked cellتزریق شد و تحت پروتوکل کموتراپی تحت نظر قرار گرفت.

شاعت6عصر تاریخ83/4/8بیمار برادی کارد شده و آتروپین تزریق شد با توجه به ایست قلبی،جهت بیمارCPRانجام شد.که نبض رادیال و تنفس خود به خود بیمار شروع شد.ساعت8بعد ازظهر علیرغم45دقیقهCPRمجددا افت شدید فشار خون و ایست قلبی پیدا کرده وexpireشد.توضیج مورد:اگر چه عوامل زیادی باعث این نوع لوسمی می شود ولی بیشتر بیماران هیچ ریسک فاکتور ندارند.

شایع ترین ریسک:
فاکتور سندروم میلودیسپاستیک است.این سندروم بیشتر در افراد مسن ایجاد می شود و اختلالات مغزاستخوان شامل آنمی آپلاستیک،میلوفیبروز،هموگلوبینوریجار هسته ای و تماس با بنزین است.سابقه کموتراپی قبلی با عوامل آکسیدان و عوامل مهار کننده توپوایزومرازIIبسیار مهم است

سیگار با مواد هسته ای،کلرامفنیکل فنیل بوتازون نیز ریسک فاکتور هستند سندرومهای آنوپلوئیدی کروموزومی شامل کلاین فیلتر،تریزومی 13،آتاکسی تلانژکتازی،سندروم kostman است. مشتقات نفت،رنگها،مایعات خوشبو کننده،اکسید اتیلن،مواد ضد عفونی کننده،میدان های مغناطیسی کلروکین و متوکسی ژیسورالن نیز از ریسک فاکتورها هستند.

علائم بالینی:
علائم مربوط به عدم خونسازی است.ریسک خونریزی و عفونت بالا می رود.شایعترین علامت خستگی و بی حالی برای چندین ماه است.ضعف و رنگ پریدگی ناشی از آنمی دارند.تب و تعریق ناشی از عفونت یا لوسمی در20-15درصد بیماران دیده می شود.علائم خونریزی شامل پتشی،اپیستاکسی در بیش از نیمی از بیماران به دلیل ترومبوسیتوپنی یا انعقاد منتشر داخل عروقی وجود وزن،20درصد درد استخوانی ارگانومگالی و ادنوپاتی دارند.

درگیری دستگاه عصبی مرکزی بیشتر در موارد عود بیماری است.گاهی آنفیلتراسیون سلول لوسمیک در استخوان،پریوسیت،لنف نودیا پوست دیده می شود که مورد آخر،کلروما نام دارد.M3نوع خاصی است که در افراد مسن بیشتر دیده می شود بیشترین تظاهر آن پان سیتوپنی است و بالاترین ریسک انعقاد منتشر داخل عروقی دارد.شایعترین مکان خونریزی به ترتیب پوست،چشم،مخاط بینی،لثه و گوارش است.

انواع کشنده خونریزی بیشتر از دستگاه گوارش و سیستم عصبی مرکزی است ولی ممکن است از ریه،رحم وتخمدانها نیز باشد.برای درمان این بیماری باید کموتراپی و آنتی بیوتیک وسیع شروع شود.سنین خیلی بالا و پایین بدترین پیش آگهی را دارند.سابقه کموتراپی با تغییرات میلدیسپلاستیک،پیش آگهی را پایین می آورد،ولی عفونت و ترومبوسیتونی در پیش آگهی اثری ندارند.

دو مورد لوسمی میلیوسیتیک حاد با علائم ژنیکولوژی در جولای و سپتامبر2004از میوکلینیک آمریکا گزارش شده است.مورد اول:خانمی 50 ساله غیر حامله،به علت خونریزی شدید رحمی مقاوم به درمان مراجعه کرده است.این بیمار هیپرپلازی لثه نیز داشته است.تستهای انعقادی بیمار نرمال است.گلبول سفید خون افزایش یافته وAuer Rhobدر اسمیر خون محیطی داشته و بهATRAپاسخ مثبت داده است(6جولای2004).

مورد دوم:بیمار خانمی حامله هستند که به علت درد شکمی که به میوکلینیک مراجعه کرده است.در معاینه سرویکس رحم نرمال و رحم به صورت متقارن بزرگ است. هیپرپلازی لثه نیز گزارش شده است.در اسمیر خون محیطی گلبولهای سفیدAure Rhodدیده شد.در نهایت تشخیصAMLنوعM4داده شد و باTop adenosinو سیتارابین درمان شروع شد(6سپتامبر2004).


آدرس مطب : 1
تلفن : 1 - 1
مطلبی برای نمایش وجود ندارد